kara 2me lirik

Kara – 2me – Lyrick

Hey… Listen up boy,
Why don’t you come over here?
Get closer

Kiss me, Touch me
Just like the way you are
Show me, Teach me,
Tell me what you want for me

Kiss me, Touch me mal he bwa
You love me Hug me, Hold me
Da ga wa ga ka I Show me,
Teach me sok sa gyo
You want me Feel me, Take me
Ne ge wa chon cho ni

KiSs kiSs kiSs me,
Touch Touch Touch Me
Ha Hug Hug Me Hold Hold Hold Me
Show Show Show Me
Teach Teach Teach Me
Feel Feel Feel Me Take Take Take Me

Gu rok ke su ju bo hal pi lyo ob so
Dang dang han nal ne ge bo yo jwo
Ji gu me shi ga nun jam shi I cho dwo
Se sang I mom chun du shi

Just tonight Ma me mu nul yo ro bwa
Gak ka I Sok sa gi dut mal he bwa
Hold me tight
Ji chin na ye yong ho nul No ye nun
Bi chu ro da shi ke wo jo

Kiss me, Touch me mal he bwa
You love me Hug me, Hold me
Da ga wa ga ka I Show me,
Teach me sok sa gyo

You want me Feel me, Take me
Ne ge wa chon cho ni
Kiss me, Touch me
Just like the way you are
Show me, Teach me,

Tell me what you want for me
Kiss me, Touch me
Just like the way you are
Show me, Teach me,
Tell me what you want for me

KiSs kiSs kiSs me,
Touch Touch Touch Me
Ha Hug Hug Me Hold Hold Hold Me
Show Show Show Me
Teach Teach Teach Me
Feel Feel Feel Me Take Take Take Me

Gum chi ma um ji a pe som mul
Myo ji ga um jo gun de but no ji shini
Op nun ji, dap dap he ma I jol da
Cha ga un na ma ne mi
So rul bo myo jo gum shik

Ne ge ro pa jo bwa
Nu gu ye shi son do du ryop ji a na
Ji gu mun u ri pu nya Just tonight
Ma me mu nul yo ro bwa Gak ka I
Sok sa gi dut mal he bwa

Hold me tight
Ji chin na ye yong ho nul No ye nun
Bi chu ro da shi ke wo jo
Kiss me, Touch me mal he bwa
You love me Hug me, Hold me
Da ga wa ga ka I Show me,
Teach me sok sa gyo

You want me Feel me, Take me
Ne ge wa chon cho ni
Kiss me, Touch me
Just like the way you are
Show me, Teach me,

Tell me what you want for me
Kiss me, Touch me
Just like the way you are
Show me, Teach me,

Tell me what you want for me
KiSs kiSs kiSs me,
Touch Touch Touch Me
Ha Hug Hug Me Hold Hold Hold Me

Show Show Show Me
Teach Teach Teach Me
Feel Feel Feel Me Take Take Take Me
Kiss Me Touch Me

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s